ยกระดับ บวร ยกกำลัง 2 สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ สืบสานประเพณีไทย กับเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน


ผ่านไปอย่างน่าประทับใจกับงาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัยที่ดีงามของไทย โดยคนในชุมชนเพื่อชุมชน จากจุดเริ่มต้นในปีแรกเมื่อปี 2558 และจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8  โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ชื่นอุรา น่าสบาย” ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 พร้อมกันทั้ง 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำพูน อุดรธานี ขอนแก่น และภูเก็ต โดยประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ภายใต้หลัก บวร ยกกำลังสอง ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ร่วมกับ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ มาทำงานร่วมกับอย่างเป็นระบบ ระหว่าง ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมีภาครัฐสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนจากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากการขยายผลการจัดงานสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมทั่วไทย ใน 6 จังหวัด 4 ภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งทุกพื้นที่การจัดงานมีความเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีความโดดเด่นเชิงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธา ความกลมเกลียวและสันติภาพของชุมชนพหุวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น อาทิ ชุมชนกุฎีจีนฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร / ชุมชนเมืองเก่าลำพูน จังหวัดลำพูน / ชุมชนวัฒนธรรมบาบ๋าเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต / โบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่  มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม ( มุสลิม ชุมชนจีนฮ่อ) วัดศรีดอนไชย (วัดไทย ชุมชนพุทธ) วัดอุปคุต (วัดพม่า ชุมชนไทยใหญ่)   / ชุมชนมรดกโลก บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี / ชุมชนสาวะถี วัดไชยศรี  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทุกพื้นที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องภูมิทัศน์มีเอกลักษณ์ของอาหาร และชาติพันธุ์ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงการจัดงานรวม 6 จังหวัดทั่วประเทศ มีรายได้กว่า 2.22 ล้านบาท และในปีนี้ 2566 สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่มากกว่า 3 ล้านบาท

จากความสำเร็จดังกล่าว ไทยเบฟ ยังได้วางแนวทางเพื่อเตรียมยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือที่จะรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถที่สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ด้วยการเตรียมจัดตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การจัดตั้ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในขีดความสามารถในด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงต่อยอดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในชุมชน โดยมุ่งหวังให้ บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด นี้จะช่วยสร้างผลลัพธ์เป็นรูปธรรมได้อย่างยั่งยืน