กรุงไทย คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยนายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของธนาคาร ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการว่า  จ้างคนพิการตามสัดส่วนที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 กำหนดไว้ ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และตู้ ATM ที่สนับสนุนการใช้งานของผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ 3 Line of Defenses พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ในทุกวัน ภายใต้วิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน