KKP สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวแก่ ‘เพมโก้’ บุกเบิกอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Showroom) แห่งแรกของไทยและเอเชีย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้กับบริษัท เพมโก้ อินเตอร์ ไลท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจขายหลอดไฟ และโคมไฟดีไซน์ชั้นนำภายใต้แบรนด์ Lamptitude สำหรับการสร้างโชว์รูมประหยัดพลังงาน เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นโชว์รูมขายไฟประหยัดพลังงาน หรือที่เรียกว่าอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์  (Net Zero Energy Showroom) แห่งแรกของไทยและของเอเชีย โดยปัจจุบันโชว์รูม Lamptitude ได้ติดตั้งแผงโซลาร์ และ TESLA POWERWALL ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วบางส่วน และสินเชื่อที่ได้รับจะถูก นำมาต่อยอดการดำเนินการของโครงการ โดยคาดว่าจะคืนทุนภายใน 3 ปี

ในการนี้นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจและประธานสายสินเชื่อบรรษัท และนายร่มไทร ตัณฑโกไศย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านเครดิตสินเชื่อธุรกิจและสถาบัน เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับ นายสาธิต ก่อกูลเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด โดยมีนายธนินทร์รัฐ โชคสุนทสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมพาเยี่ยมชมโชว์รูม Lamptitude

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจและประธานสาย  สินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า “KKP มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโชว์รูม Net Zero Energy ของ Lamptitude ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว โชว์รูมแห่งนี้ยังจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างด้านการใช้พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

นายสาธิต ก่อกูลเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ กล่าวว่า “ตอนนี้โดยเฉลี่ย เราใช้พลังงานสะอาดไปได้แล้วเกือบ 70% เป้าหมายการลดการใช้พลังงานอีก 30%  หรือ Net Zero เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้มากๆ ในอนาคตอันใกล้นี้”

สินเชื่อสีเขียวของธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนโครงการหรือกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) โดยธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยมลพิษ การพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ESG ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม