กรุงเทพประกันชีวิต รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี 2566 ตอกย้ำการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน (ที่ จากขวา) รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566 จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กลางและ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัป ชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย (ที่ จากซ้าย) ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” เพื่อเชิดชูเกียรติให้องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยในปีที่ผ่านมา ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมดูแลใส่ใจ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างคุณค่าแก่สังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน