ไทยน้ำทิพย์ จับมือ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ เปิดประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงานมาตรฐานระดับโลก เดินหน้ายกระดับศักยภาพบุคลากรไทย

ไทยน้ำทิพย์ ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงานและปฏิบัติงานในโรงงานผลิตของไทยน้ำทิพย์ ที่มีการดำเนินการและได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความต้องการพัฒนาบุคลากรของไทยน้ำทิพย์ เพิ่มทักษะความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม และสามารถเก็บหน่วยกิตในการศึกษาต่อเพื่อได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของไทยน้ำทิพย์ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการมอบโอกาสในการพัฒนาและเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับบุคลากรของไทยให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

คุณชาญวิทย์ ชรินธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ซัพพลายเชน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ไทยน้ำทิพย์ มีโรงงาน แห่ง ที่ทำหน้าที่ผลิตเครื่องดื่มแบรนด์ระดับโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งมอบความสุขและความสดชื่นให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพราะการยกระดับมาตรฐานการทำงานและสร้าง  บุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยต่อไปในอนาคต การร่วมมือกันระหว่างไทยน้ำทิพย์และมหาวิทยาลัยบูรพา จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโอกาสในการศึกษาจากการลงมือทำงานในธุรกิจที่มีมาตรฐานการผลิตระดับโลก ไทยน้ำทิพย์ มีความยินดีและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การบูรณาการความเชี่ยวชาญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน จะช่วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะรอบด้าน ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจริง ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ต่อยอดความรู้ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์จริงในโรงงานผลิตของไทยน้ำทิพย์ในรูปแบบสหกิจศึกษา และร่วมกันศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการต่อยอดการทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคลากรของไทยน้ำทิพย์  เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน ครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการผนึกกำลังเพื่อผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยอีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ไทยน้ำทิพย์ โรงงานรังสิต โดยมี คุณชาญวิทย์ ชรินธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ซัพพลายเชน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนาม