เคทีซีสานต่อโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน KTC COOP รุ่นที่ 4 มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่โลกการทำงาน

เคทีซี จัดโครงการสหกิจศึกษา KTC COOP (KTC Cooperative Program) รุ่นที่ 4 ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในธุรกิจการเงิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะให้แก่นักศึกษาตลอดโครงการ

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “KTC COOP (KTC Cooperative Program)  คือ โครงการที่เคทีซีเข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานกับทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจการเงิน  โครงการ KTC COOP เริ่มต้นในปี 2566 ปัจจุบันดำเนินมาถึงรุ่นที่ 4  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีจำนวนนิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติกว่า 100 คน โดยเข้าร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (Credit Card Marketing) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (Treasury & Investor Relations) ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (Public and Corporate Affairs)”

“นอกจากนิสิตและนักศึกษาในโครงการ KTC COOP จะได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แล้ว  เคทีซียังมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นคง ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (Soft Skill) ได้แก่  กิจกรรมเสวนาร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร หลักสูตรอบรม DISC เสริมสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและบุคลิกภาพ หลักสูตรอบรม Growth Mindset เสริมสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงาน การให้ความรู้ด้านวางแผนทางการเงิน ทำความเข้าใจและสร้างเป้าหมายทางการเงิน กิจกรรมประกวดผลิตคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและมีประโยชน์ รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมน้องให้พร้อมสู่โลกการทำงานหลังจากจบโครงการ นอกจากนี้เคทีซียังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยจัดช่วงเวลาให้นิสิตและนักศึกษาได้พูดคุยปรึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรรมขององค์กรและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดแผนการทำงานให้นักศึกษาก้าวไปสู่การทำงานแบบมืออาชีพ”

“ทั้งนี้ เคทีซียังคงพัฒนาบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่องในทุกสายงาน ทั้งการเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skill) และทักษะสำคัญที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skill) ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

โครงการ KTC COOP เปิดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทั้งหมดสามช่วง คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ซึ่งปัจจุบันโครงการฝึกปฏิบัติงานกำลังเข้าสู่รุ่นที่ 5 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ในภาคฤดูร้อนในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th