บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ รับมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย


คุณจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้แทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสถานที่วิเคราะห์ปุ๋ยของ  บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด โดยมี คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  ในโอกาสพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยในขอบข่ายที่ 1, 2 และ 3

พร้อมกันนี้ทางด้าน คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์การบริหารว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เป็นการสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นจากเกษตรกรในคุณภาพปุ๋ยของบริษัท ฯ ภายใต้ตราสินค้า “ทิพย์” และ “มงกุฎ” ที่เน้นย้ำเรื่องการผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรนำไปใช้และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน