สร้างแผนธุรกิจเปลี่ยนโลก! Bangkok Business Challenge 2024 ศศินทร์-SCGC ร่วมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

การแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2024 มีหัวเรือใหญ่อย่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในเอเชีย เป็นผู้บุกเบิกการแข่งขัน Startup ภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและนักศึกษา ภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures” หรือการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ร่วมกันสร้างแผนธุรกิจ สตาร์ตอัประดับโลก โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ซึ่งเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ในวันนี้ เราได้มีการพูดคุยกับศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์เกี่ยวกับแนวคิดและความสำเร็จของการแข่งขันที่จัดขึ้น

  1. แนวคิด “Growing Impactful Ventures” ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้มีที่มาและความหมายสอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนของศศินทร์อย่างไร

ศศินทร์: พันธกิจของศศินทร์ คือการสร้าง ecosystem ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พัฒนาแนวคิดแบบผู้ประกอบการที่นำไปสู่ความยั่งยืนผ่าน Lifelong learning โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม ซึ่งศศินทร์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเรามีสโลแกนคือ inspire. connect. transformfor a better, smarter, sustainable world ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของเรา (การสร้าง impact นั้นหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติมุมมองและการกระทํา ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จไม่เพียงส่วนบุคคล แต่เพื่อการพัฒนาสังคมโดยรวม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้)

2. Bangkok Business Challenge  ถือเป็นเวทีที่สำคัญอย่างไรสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเป็น  ผู้ประกอบการ

ศศินทร์: การแข่งขัน Bangkok Business Challenge ถือเป็นเวทีที่กระตุ้น (inspire: สร้างแรงบันดาลใจ) ให้นิสิตนักศึกษาคิดสร้างธุรกิจใหม่ทำให้ได้ทำงานกับผู้อื่นทั้งในและนอกศศินทร์ (connect: เชื่อมต่อ) มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการนำเสนอความคิด สั่งสมได้ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน (transform: เปลี่ยนแปลง) และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมแข่งขันในเวทีสากล อย่าง Bangkok Business Challenge

3. เกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวกมีน้ำหนักถึง 20% ซึ่งค่อนข้างสูง ท่านมีมุมมองอย่างไรต่อประเด็นนี้

ศศินทร์: หากสังคมของเราจะอยู่รอดได้ ความยั่งยืนต้องเป็นตัวหลักในการผลักดันในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต้องเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการคิดค้นความคิดผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความยั่งยืน หลายคนอาจเห็นต่างว่าความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวกควรมีน้ำหนักมากกว่า 20% แต่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนก็ต้องประสบความสำเร็จด้วย ธุรกิจต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมให้โลกดำเนินต่อไปได้พร้อมกับสร้างรายได้ไปพร้อมๆ กัน

4. ท่านคาดหวังอะไรจากผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ นอกเหนือจากแผนธุรกิจที่ดี

ศศินทร์: แผนธุรกิจไม่ใช่จุดหมายสำคัญเท่ากับกระบวนการการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การทำการตลาด ความเช้าใจผู้บริโภคและการลงมือทำธุรกิจจริงที่ทุกทีมต้องผ่านให้ได้ นั่นคือรางวัลที่แท้จริง เราหวังว่าผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ได้เข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง ได้ฟังคำแนะนำจากกรรมการและเรียนรู้จากทีมชาติอื่นๆที่เข้าร่วมแข่งขัน เราหวังว่าผู้ชนะจะนำไอเดียที่มีนวตกรรมใหม่ๆ นี้ไปสร้างธุรกิจจริง และขยายกิจการ ที่สำคัญอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษารุ่นต่อไปให้มีไฟที่จะนำเสนอความคิดและเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับสากลเช่น Bangkok Business Challenge นี้ต่อไป

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เปิดเผยถึงบทบาทการสนับสนุน รวมถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ SCGC ให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับแนวคิด “Growing Impactful Ventures”

  1. บทบาทการสนับสนุน รวมถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ SCGC ให้ความสำคัญมีอะไรบ้าง และสอดคล้องกับแนวคิด “Growing Impactful Ventures” อย่างไร

SCGC: SCGC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวคิดหลัก ๆ ด้านความยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM ตลอดจนนำเสนอกรีนโซลูชันตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

แนวคิด ‘Growing Impactful Ventures’ สอดคล้องกับเป้าหมายนี้ของ SCGC เนื่องจากมุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างและการเติบโตของธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ SCGC ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ตอัปในระดับอุดมศึกษาผ่านการประกวดแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge ซึ่งเป็นปีที่ 9 แล้วที่ SCGC ได้ร่วมกับ Sasin เพื่อพัฒนาสตาร์ตอัปของประเทศไทยให้สามารถอัปสเกลสู่ระดับโลก นอกจากจะส่งเสริมให้เกิด Startup Ecosystem ที่มีเครือข่ายทั่วโลกแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

  1. ท่านคาดหวังอะไรจากทีมชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก

SCGC: ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก SCGC คาดหวังให้ผู้ชนะการแข่งขันมีความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืน นวัตกรรม และผลกระทบเชิงบวก (positive impact) ที่เป็นรูปธรรม โดยสามารถพัฒนาโซลูชันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สามารถขยายผลได้ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เราหวังว่าผู้ชนะจะได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์อันมีค่าจากการแข่งขันในครั้งนี้ ผ่านคำชี้แนะจากคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และโอกาสแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว สิ่งที่เราหวังจะเห็นจากทุกทีมคือ ทัศนคติที่พร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีความยืดหยุ่นปรับตัว และการร่วมมือกับผู้อื่น เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

  1. SCGC มีแผนที่จะสนับสนุนหรือร่วมงานกับผู้ชนะการแข่งขันอย่างไรบ้างหรือไม่

SCGC: SCGC พร้อมสานต่อความร่วมมือกับทุกทีมที่มีจุดเด่นในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงแค่กับผู้ชนะการแข่งขันเท่านั้น เรามีแผนการสนับสนุนอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงโอกาสในการร่วมทุน นอกจากนี้ เรายังเปิดกว้างสำหรับการร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนของเรา เพื่อให้ทีมได้นำแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของตนไปทดลองปฏิบัติ ทั้งในการดำเนินงานภายในบริษัทหรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การมอบทรัพยากรและโอกาสเช่นนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งาน สร้างผลกระทบเชิงบวก ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://bbc.sasin.edu/2024 และ FacebookPage: Bangkok Business Challenge หรือ www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge