ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์เด็กชั้นนำ ร่วมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรม “Drop & Shop for Kids” มอบเงินสนับสนุน และของใช้จำเป็นแก่น้อง ๆ ในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” เพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติ Care for the Community ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการผนึกกำลังพันธมิตรสินค้าเด็กชั้นนำ อาทิ  AUKA, ALMIND, AQUA BABY, BABY STONE, CARSON, CHELSEE, CITY TOYS, CRAYOLA, DREAM TOY, BANDAI, FRUITY U, GRANNY BEN, KIDDO PACIFIC, LIL BULLE, PUREEN, SUPER SORBER, TOY’S MART, ZION, ONLY ORGANIC, วิทยาศรม และลูกค้าคนสำคัญ ร่วมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนไทยในกิจกรรม “Drop & Shop for Kids” มอบเงินสนับสนุน ของเล่นเสริมพัฒนาการ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อาหารเด็ก และสิ่งของใช้แล้วสภาพดี แก่น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมมูลค่า 798,286 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาท) ซึ่งบรรยากาศการผนึกกำลังในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในทุก ๆ ด้านตามหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” อย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ