“กรุงไทย-IRPC” เดินหน้าบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Total Solutions เชื่อมโยงเป้าหมาย ESG ตอกย้ำองค์กรความยั่งยืน

“ธนาคารกรุงไทย” จับมือ “ไออาร์พีซี” ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบครบวงจร เชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน (ESG-Linked FX Total Solutions Program) นำนวัตกรรมบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ยกระดับการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนไออาร์พีซีบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงินบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)  กล่าวว่า IRPC มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืนที่เป็นเลิศ (Sustainability Management Excellence) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่มีหลักการตามมาตรฐานสากล    อีกทั้งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำแนวทางธุรกิจยั่งยืนมาปรับใช้กับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ โดยได้เข้าร่วมโครงการ ESG-Linked FX Total Solutions Programs กับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีการกำหนดเป้าหมายด้าน ESG ที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินจากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นการบูรณาการเพื่อนำหลักการของ ESG มาปรับใช้กับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ส่งเสริมแนวทางของบริษัทในการเติบโตแบบยั่งยืน

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเงิน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าพร้อมสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ล่าสุด ธนาคารร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บูรณาการเครื่องมือทางการเงิน โดยริเริ่ม โครงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ Total Solutions เชื่อมโยงกับเป้าหมายความยั่งยืน (ESG-Linked FX Total Solutions Program) ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารจะให้คำแนะนำ รวมถึงสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกรรม FX Forward ธุรกรรม Cross Currency Swap เป็นต้น มุ่งตอบโจทย์  IRPC ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในส่วนของรายได้ รายจ่าย รวมถึงความเสี่ยงที่กระทบต่องบการเงิน หรือ Balance Sheet Hedging โดยวัดผลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นเกณฑ์ในการลดต้นทุนของธุรกรรม

“ความร่วมมือนี้ นับเป็นความร่วมมือด้าน ESG  ครั้งแรกในรูปแบบ Total Solutions Program ซึ่งเป็นการยกระดับนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยอีกขั้น โดยผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินที่ยั่งยืน ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”