ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและหอการค้าต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางอุไรวรรณ เทียนทอง เปิดการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงาน บริษัทต่างชาติ และผู้แทนจากหอการค้าประเทศต่างๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงาน เพ่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและหอการค้าต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานและหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทำงานในประเทศไทย

ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงาน บริษัทต่างชาติ และผู้แทนจากหอการค้าประเทศต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางอุไรวรรณ เทียนทอง กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนและจ้างแรงงานไทยมากขึ้น ความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการลงทุน การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

“การประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานและหอการค้าต่างประเทศในวันนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย” นางอุไรวรรณกล่าว

นางอุไรวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และรับฟังปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่บริษัทต่างชาติต้องเผชิญ เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกันในอนาคต”

ประธานหาการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นายปีเตอร์ แวน ฮาเรน กล่าวว่า หอการค้าฯ ยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับกระทรวงแรงงาน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะให้ประโยชน์ทั้งกับฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างต่างชาติในประเทศไทย

นายแวน ฮาเรน กล่าวต่อไปว่า บริษัทต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ ‘จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน’

“บริษัทต่างชาติสนับสนุนแรงงานชาวไทยด้วยการเปิดตำแหน่งงานใหม่ บริหารงานโดยพิจารณาผลการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ความรู้และอบรมวิธีการทำงานด้วย”

นายแวน ฮาเรน กล่าวเสริมว่า บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทยดำเนินนโยบายพัฒนาการบริหารงานและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สิทธิในการลาคลอดบุตร การให้คำปรึกษา และเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ เป็นต้น

หอการค้าต่างประเทศได้เสนอให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการออกใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางร่วมกันกับกรมกองต่างๆ ในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้สะดวกสำหรับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ