‘คาโอ’ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2546 แก่นักศึกษาจาก 20 สถาบันในระดับอุดมศึกษา

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของ “กองทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 20 ปี” โดยทำการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดีจาก 20 สถาบันของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) เพื่อรับมอบทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 ทุน เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาปีนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งทางบริษัท คาโอฯ ได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากกองทุนนี้แล้วกว่า 400 รายด้วยกัน

ข้อมูล กองทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 20 ปี

“การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต”

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดตั้ง “กองทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 20 ปี” ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ในครั้งนั้นได้รวบรวมเงินจำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อมอบแก่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กองทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากกองทุนนี้แล้วกว่า 400 ราย และพวกเขาได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

และในปีที่ 15 นี้ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงปณิธานมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการศึกษา โดยทำการแจกทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 160,000 บาท

บริษัทฯ จะสืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไป เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย