ธสน. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “บริการประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป”

ธสน. และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยร่วมกันจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “บริการประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป” ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2547 ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อาคารสาทรธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการกุ้งและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าจากการที่อียูออกมาตรการว่าด้วยการกำหนดระดับสูงสุดของสารตกค้างที่มาจากยาปฏิชีวนะในสินค้าอาหารที่มาจากสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยจะทำลายสินค้านำเข้าทันทีที่พบสารต้องห้ามเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้นั้น ธสน. จึงได้ร่วมลงนามในโครงการรับประกันการส่งออกกุ้งไปอียูกับกรมประมงและกรมการค้าต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกกุ้งไทยที่ผลิตกุ้งได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง Good Aquaculture Practice (GAP) หรือ Code of Conduct (CoC)

โดย ธสน. จะคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการห้ามนำเข้าสินค้ากุ้งที่ตรวจพบสารปนเปื้อนชนิดคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ที่เกินมาตรฐานที่อียูกำหนดไว้ ซึ่งหลังจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีผู้ส่งออกให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามายัง ธสน. และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยอย่างต่อเนื่อง ธสน. และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจึงได้หารือกันเพื่อจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “บริการประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป” ที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ถนนสาทร ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้และกระตุ้นให้ผู้ส่งออกกุ้งไทยมีความมั่นใจในการส่งออกกุ้งไปอียูซึ่งยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจของไทย