บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้แก่ครูและนักเรียนไทยทั่วประเทศ ในโครงการ Part

กรุงเทพฯ – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความคืบหน้าพัฒนาการศึกษาไทยในการดำเนินโครงการ Partners in Learning ความสำเร็จของไมโครซอฟท์ในการดำเนินกิจกรรมทั้งสามภายใต้โครงการที่ดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น เกิดขึ้นจากความ มุ่งมั่นในการดำเนินงานและการได้รับคำแนะนำรวมทั้งความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะที่ปรึกษาของโครงการทั้ง9ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

ไมโครซอฟท์ยังได้เน้นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การศึกษาของไทยในทุกๆ ด้าน

“ไมโครซอฟท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ Partners in Learningในประเทศไทย วิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ต่อวงการการศึกษาก็เพื่อช่วยให้นักเรียนและครูได้พัฒนาและนำศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เรามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่สำคัญรวมทั้งเทคโนโลยีภายใต้กิจกรรมหลักทั้งสามของโครงการ Partners in Learning นี้
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม Fresh Start for Donated PCs กิจกรรม School Agreement และกิจกรรม Learning Grants ไมโครซอฟท์จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของสังคมไทยโดยรวม” มร. แอนดรูว์ แม็คบีน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบสามประเทศแรกที่มีการประกาศเริ่มโครงการนี้ โดยไมโครซอฟท์ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิขึ้น
เพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะมีส่วนช่วยใน
การแก้ปัญหาอันน่าท้าทายนี้ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของสังคมไทย

“ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 721 โรงเรียนทั่วประเทศ ด้วยจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาค 25,807 เครื่องเข้าร่วมกิจกรรม Fresh Start for Donated PCs นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้จัดการ อบรมครูนำร่องอย่างเป็นทางการภายใต้กิจกรรม Learning Grants ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ด้านไอทีให้แก่ครูอาจารย์ 2,000 คนจากโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ” แอนดรูว์ชี้แจงด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งสรุปว่า “ด้วยกระบวนการที่ สร้างความเข้าใจได้ง่ายและครอบคลุมอย่างเป็นระบบในการดำเนินกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมภายใต้ โครงการ Partners in Learning ซึ่งมุ่งหวังให้มีการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของไมโครซอฟท์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญและการเคารพในลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ที่สำคัญที่สุดคือการขยายศักยภาพของครูและนักเรียนด้วยการจัดการอบรมที่สำคัญเพื่อการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและทักษะไอซีที”

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ไมโครซอฟท์ได้ทำงานร่วมกับองค์กรทางการศึกษาในการเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ในการดำเนินโครงการนี้ ไมโครซอฟท์ได้ ลงทุนเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ทำงาน และยังสร้างความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึงประชากรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งอนาคตได้อย่างไม่หยุดยั้ง การมอบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ Partners in Learning นี้
ถือเป็นคำมั่นสัญญาจากไมโครซอฟท์ในการสร้างความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ โรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียน ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างมูลนิธิเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่น่าท้าทายต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของ สังคมไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 บริษัทฯ เสนอซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนไทย ตลอดจนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ระดับ เมนเฟรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ประเทศไทย ที่ http://www.microsoft.com/thailand

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ