คพ.เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียภายในนิคมฯ อิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยนิคมฯ อิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นนิคมฯ แห่งแรก และแห่งเดียวที่ได้พัฒนา รวมทั้งนำระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ชนิดไหลตามแนวดิ่ง (Sub-Surface Vertical-Flow Constructed Wetland) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ทำให้คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นิคมฯ อิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็น 1 ใน 5 นิคมนำร่องของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Industrial Estate) ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนิคมฯ อิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เน้นในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management System) เป็นหลัก