ไทยประกันชีวิตดูแลผู้ป่วยยากไร้

นางวรางค์ เสรฐภักดี ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ รศ.นพ.สาธิต หูตระกิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพยากร โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบกองทุนบริษัท ไชยวรรณ จำกัด เพื่อศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ นำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ จัดซื้เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์ผ่าตัดหัวใจฯ