โครงการ “ประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ” ระยะที่สอง


13-06-2004 00:00:00

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ “ประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ” ระยะที่สอง เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

โครงการ “ประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ” ระยะที่สอง มีเป้าหมายให้แต่ละครัวเรือนแข่งขันกับตนเองในการประหยัดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน และหากสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าของบ้านตัวเองได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ฟ้าในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลงได้ ซึ่งในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าจะลดค่าไฟฟ้าให้โดยอัตโนมัติทันที ทั้งนี้ทุกครัวเรือนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องแสดงความจำนง หรือลงทะเบียนแต่อย่างใด และจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2548