เหมราชบริจาคอุปกรณ์การศึกษา

ด้วยความสนับสนุนจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมฯ ชลบุรี (บ่อวิน) และนิคมฯ ตะวันออก (มาบตาพุด) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (มหาชน) มอบอุปกรณ์การศึกษา อาทิ กระเป๋านักเรียน สมุด เครื่องเขียน และวอลเล่ย์บอลล์ให้กับนักเรียนกว่า 7,000 คนในภาคการศึกษาใหม่แก่นักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 31 โรงเรียนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้งสามแห่ง