ธนาคารกสิกรไทยจัดโครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี มอบเงิน 72 ล้านให้เด็กไทยรณรงค์รักษาน้ำ

ธนาคารกสิกรไทย ให้ทุน72 ล้านแก่เด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาแหล่งน้ำธรรมชาติในโครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงพสกนิกรชาวไทยเสมอมา โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งปวงอันเนื่องด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จัด “โครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการร่วมมือกันฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำ และโดยที่เห็นว่าเด็กจะเป็นแรงผลักสำคัญในการจุดประกายการรณรงค์ครั้งนี้

ธนาคารจึงเชิญชวนให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 10 คน เขียนโครงการเสนอแนวคิดและวิธีทำแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงเรียนของตนในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร ให้กลับใสสะอาดเหมือนเดิมและยั่งยืน

โดยสามารถส่งโครงการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจะพิจารณาคัดเลือกโครงการ และมอบเงินทุนสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการนำเสนอไม่เกินโครงการละ 50,000 คน รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทุน 72 ล้านบาท

นายบัณฑูร กล่าวว่า กว่าจะพลิกฟื้นสายน้ำให้กลับไปใสสะอาดเหมือนเดิมได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคูคลอง หนองบึง แม่น้ำ รวมถึงการไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ เป็นโครงการใหญ่ระดับชาติ ที่กำลังเป็นวาระสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษ แต่โครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเชิญชวนเด็กนักเรียนไทยมาร่วมทำการรณรงค์ครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายแห่งความหวังให้แหล่งน้ำของเรากลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมได้

ทั้งนี้โครงการจะประกาศรายชื่อโครงการและโรงเรียนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 72 ล้านบาท และจะเชิญชวนให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2547 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้

นายบัณฑูร กล่าวว่า อาจมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ดำเนินโครงการได้ถึง 1,000 โครงการ หากแต่ละโครงการมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50-100 คน โครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี จึงอาจจะมีเด็กนักเรียนไทยทำกิจกรรมพลิกฟื้นแหล่งน้ำรวมกันนับแสนคน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิโลกสีเขียว