ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ศรีราชา รับมอบป้ายทองอาหารปลอดภัย (Food Safety)

คุณสุวณิช ปัทมโยธิน ผู้ช่วยรองประธานบริหารสายตรวจสอบภายในและประกันคุณภาพ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และคณะผู้บริหาร รับมอบป้ายทองอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากคุณเฉลา เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการรับรองความปลอดภัยด้านอาหารสดของท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาศรีราชา โดย ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต ถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้รับป้ายทองอาหารปลอดภัยครบทุกสาขาทั่วประเทศ