เยาวชนทั่วประเทศร่วมเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยผลงานเรียงความ“ยอดพระมหากษัตริย์ นักพัฒนาไอซีที”

กลุ่มบริษัทซีดีจีมอบรางวัลให้เยาวชน จากการประกวดเรียงความ ”ยอดพระมหากษัตริย์ นักพัฒนาไอซีที” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใต้กิจกรรมโครงการ Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 1 มุ่งส่งเสริมเยาวชนเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อ วงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยถึง กิจกรรมที่กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ว่า ในปีนี้กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ยอดพระมหากษัตริย์ นักพัฒนาไอซีที” โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 และกำหนดสิ้นสุดการรับผลงานจากนักเรียน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 และมีเยาวชนส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดจำนวน 906 ฉบับ จาก 86 โรงเรียน ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศ และในวันนี้ (14 ธันวาคม 2549 ) เป็นการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชนและโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พุทธศักราช 2549 และ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT ) มาโดยตลอดระยะเวลา 60ปี ที่พระองค์ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ

สำหรับการตัดสินการประกวดเรียงความครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านด้วยกัน คือ รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คุณไมตรี ลิมปิชาติ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส นักวิชาการศึกษา 8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คุณนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการ จุดประกายวรรณกรรม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และคุณจุมพล เหมะคีรินทร์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร up date

การจัดประกวดครั้งนี้ แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรางวัลในแต่ละระดับดังนี้

– รางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และมี รางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

“ผมชื่นชมในความตั้งใจจริงของนักเรียนทุกคน ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพราะทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่น ที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และขอขอบคุณกรรมการตัดสินทุกท่านที่ให้ความสำคัญและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการตัดสินเพื่อคัดเลือกให้ได้ผู้ที่เหมาะสมในการรับรางวัลครั้งนี้ ” นายนาถกล่าวในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล, คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์,
คุณนุสรินทร์ เพ็ชร์หลำ, คุณชุติมา สีดา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร.0-2678-0200 ต่อ 2992, 2996-2999
e-mail : cdgpr@cdg.co.th