ใช้นวัตกรรมซอฟต์แวร์สร้าง “THAILAND TOP CHART 2006” ครั้งแรกในไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ดิจิตอล แอสโซ-ซิเอทส์ จำกัด ประกาศผลการจัดอันดับศิลปิน เพลง และโฆษณาในคลื่นวิทยุ หรือ “Thailand Top Chart 2006” โดยใช้นวัตกรรมการติดตามความถี่จากการกระจายเสียงของคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ศิลปินที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในแต่ละสาขา

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สนช.ได้พิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด ภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” เพื่อให้บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่อาศัยเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกข้อมูลสื่อที่เผยแพร่ผ่านการกระจายสัญญาณทางคลื่นวิทยุ พร้อมจัดเก็บพร้อมข้อมูลวันที่และเวลา เพื่อเป็นฐานข้อมูลการกระจายสัญญาณที่มีคุณภาพและสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไปได้ โดยระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพลงและสื่อโฆษณาทางรายการวิทยุ รวมถึงสื่อออกอากาศอื่นในอนาคต และช่วยให้เกิดการวางแผนโฆษณาสินค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดอันดับความนิยมจากความถี่ในการออกอากาศในแต่ละรอบปีอีกด้วย”

นายธนรัตน์ ลี้ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด กล่าวว่า “ระบบติดตามความถี่จากการกระจายเสียงของคลื่นวิทยุ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการบริการข้อมูล โดยสามารถแบ่งกระบวนการทำงานของระบบได้เป็น 3 ระบบใหญ่ คือ 1) ระบบจัดการคลื่นเสียง (Audio system) ทำหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่กระจายสัญญาณ แล้วทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลที่จะนำไปประมวลผลต่อไป 2) ระบบการจำแนก (Classify system) ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณที่ได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล เพื่อนำมาจำแนกและทำการจัดเก็บลงฐานข้อมูล และ 3) ระบบการรายงาน (Report system) ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ”

“ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ทำการทดลองระบบการติดตามการกระจายสัญญาณเสียงเพลงและสื่อโฆษณา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านคลื่นวิทยุ F.M. 40 สถานี ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บรวบรวมสถิติความถี่การออกอากาศของศิลปิน เพลง และโฆษณาเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บด้วยระบบดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำมาจัดอันดับศิลปิน เพลง และโฆษณาที่มีการออกอากาศมากที่สุด ภายใต้ชื่อ ”THAILAND TOP CHART 2006” ซึ่งการประการผลการจัดอันดับครั้งนี้ บริษัทได้สร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ทั้งความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าในการจัดตั้งเครือข่ายการตรวจตราให้สามารถครอบคลุมการกระจายสัญญาณวิทยุได้ทั่วทั้งประเทศ คาดว่าจะมีมากกว่า 900 สถานี” นายธนรัตน์ฯ กล่าว
ผลการประกาศการจัดอันดับศิลปิน เพลง และโฆษณา โดยใช้นวัตกรรมการติดตามความถี่จากการกระจายเสียงของคลื่นวิทยุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

o Male Artist of The Year : เบริ์ด – ธงไชย แมคอินไตย์
o Female Artist of The Year : ปาล์มมี่ – อีฟ ปานเจริญ
o Best Band of The Year : เอ็นโดรฟิน
o Thai Song of The Year : คนไม่เข้าตา – แคลอรี่ บลา บลา
o International Song of The Year : Don’t Love You No More (I’m Sorry) Craig David
o Album of The Year : ไอซ์ ศรันยู – ศรันยู วินัยพานิช

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลการจัดอันดับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการคลื่นวิทยุอีกด้วย อาทิ Radio Station Play the Most Advertisement, Advertisement on the Radio และ Industry Advertisement on the Radio ฯลฯ ซึ่งจะได้มีการขยายผลต่อไป

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของกองทุนพัฒนานวัตกรรมมาเป็นทุนประเดิมของสำนักงานฯ และในขณะเดียวกันให้บริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546 สำนักงานฯ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และมีภารกิจหลัก คือ การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่ายวิชาการอย่างมีบูรณาการ อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ www.nia.or.th

เกี่ยวกับบริษัท ดิจิตอลดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการข้อมูลการตลาดและการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่จากการ Monitor สื่อต่างๆ อาทิเช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และการวางแผนในการดำเนินงานน้อยมาก เนื่องจากข้อมูลทางด้านงานวิจัยยังมีความผิดผลาด ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้คิดพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถฟัง แสดงผล และสรุปข้อมูลโฆษณาและเพลง ซึ่งเป็นการแสดงผลแบบ Real-time ผ่านระบบเครือข่าย Internet ในทุกภูมิภาพทั่วประเทศไทย www.da.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อาศยา ศิริเอาทารย์ โทร 0-2644-6000 ต่อ 123 อีเมล์: asaya@nia.or.th
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จำกัด
พัชราวดี สุทธิภูล โทร 0-2655-6633 /0-1817-7094 อีเมล์: patcharawadee@apprmedia.com
บุษกร ศรีสงเคราะห์ โทร 0-2655-6633 /0-1911-0931 อีเมล์: busakorn@apprmedia.com