ไทยพาณิชย์แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ เสริมทัพความแข็งแกร่งธุรกิจลูกค้าบุคคล

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง เสริมการขยายงานด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Retail Banking) ของธนาคารให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อครองความเป็นผู้นำธุรกิจลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง มีดังนี้

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ (ภาพซ้าย) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถด้านการบริหารและจัดการการลงทุน สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจลูกค้าบุคคลของธนาคารเป็นอย่างดี ก่อนหน้านี้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงสุด ทั้งนี้ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จะดูแลการบริหารงาน เงินฝาก ประกัน การลงทุน และธนบดีธนกิจ

นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ (ภาพขวา)ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขาย สายบริหารการขายและบริการ
นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจลูกค้าบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ระดับสากล ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ การเข้ามาดำรงตำแหน่งในธนาคารไทยพาณิชย์ จะดูแลการบริหารงานขายผ่านช่องทาง Direct Sale และ call center ของธนาคารเป็นหลัก