โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต รับสมัครนักเรียนอายุ 8-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม “ค่าย"

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม English Summer School และ Sport & Adventure Camp ระหว่างวันที่ 6-19 เมษายน 2551 และตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2551 (ตามลำดับ) ณ โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดย “English Summer School” (ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มี่คุณวุฒิ และประสบการณ์สอน ทั้งนี้ นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน แลเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรมโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ สำหรับกิจกรรม “Sport & Adventure Camp” (ค่ายกีฬาและการผจญภัย) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี และต้องการร่วมทำกิจกรรมกีฬาและการผจญภัยค่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬา เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

สำหรับนักเรียน หรือผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต โทร. 076 238 711-20 ต่อ 1122, 6103 โทรสาร 076 238 750 หรือคุณนาราพิมพ์ สุนทรเวช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักงานกรุงเทพฯ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี อาคารสาทรธานี 1 โทร. 02-636-8991 โทรสาร 02-636-8992 เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.bcis.ac.th e-mail : summer@bcis.ac.th