SCIB เปิดรับสมัครโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2552

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ ด้วยการจัดโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาของธนาคารที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธีและการใช้มารยาทไทย ในชีวิตประจำวันได้อย่างงดงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรมประจำชาติ ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ธนาคารจัดกิจกรรมการแข่งขันรอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดขึ้นที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2552 และภาคใต้ จัดที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2552 สำหรับ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร จัดที่ห้องประชุมชั้น 10 ธนาคารนครหลวงไทยสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 3 – 26 สิงหาคม 2552 โดยผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2552

สำหรับการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 สำหรับภาคกลางและกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.scib.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจกรรมสังคม ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ธนาคาร นครหลวงไทย โทร.0-2208-5493-5 โทรสาร.0-2208-5489 / 0-2651-7831