Aziam Burson-Marstelle

ชิ้นนี้มาจากตัวแทนประชาสัมพันธ์อย่าง Aziam Burson-Marsteller ที่ของขวัญมาในแนวปรัชญาเล็กน้อยด้วยการส่งเป็นฮาร์โมนิก้า ที่กล่องด้านนอกก็มีคำคมอยู่บนตัวกระดาษห่อว่า “การสื่อสารคือ…ถ้อยคำที่แปรไปสู่ความนึกคิด นำไปสู่การกระทำ…ในรูปแบบที่กลมกลืนลงตัว” นอกจากฮาร์โมนิกาที่มาในกล่องแล้ว บัตรอวยพรที่แนบมาด้วยก็จะเป็นข้อความที่มีคำคมต้นประโยคที่กินใจอย่าง “การสื่อสารที่กลมกลืน เปรียบเสมือนอรรถรสของเสียงดนตรี…” พร้อมกับมีประวัติของฮาร์โมนิกาบอกมาในการ์ดด้วย เรียกว่าชาวอาซิแอมคงเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ ที่มีความสุนทรียิ่ง