ไม้ยืนต้นของ SCG

Designer ปูนซิเมนต์ไทย

Date/Venue วันที่ 24-28 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น. บริเวณห้องโถงสำนักงานใหญ่ 1 SCG บางซื่อ

Concept เพื่อเชิญร่วมงาน SCG Sustainable Development Week เพื่อแสดงถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการทำธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบัตรเชิญจึงออกแบบเป็นรูปต้นไม้หยั่งรากลึกและแตกกิ่งก้านไพศาล โดยทำเป็นรอยปรุ 2 รูป เมื่อนำมาประกอบกันจะเป็นไม้ยืนต้นได้นั่นเอง