เวทีธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย รอบชิงชนะเลิศเข้มข้น ได้ตัวแทนเยาวชน ๒๘๐ สถาบันจากทั่วประเทศ

ธนชาต จัดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๒ หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๖๖๐ สถาบัน เหลือเพียง ๒๘๐ สถาบัน ค้นหา ผู้ชนะเลิศระหว่าง ๔ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๖ รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศในการประกวดกิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖ และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ระดับชั้น คือ ป.๑ – ป.๓ / ป.๔ – ป.๖ / ม.๑ – ม.๓ / ม.๔ – ม.๖ และ ปวช. / ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ซึ่งแจ้งผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน และแจ้งผลทางจดหมายอย่างเป็นทางการและลงประกาศทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าประกวดและชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และนักเรียนนักศึกษาผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาตามประเภทรางวัล”

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและมารยาทอันดีงามของไทย ให้สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมารยาทไทยที่ควรปฏิบัติให้ถูกกาลเทศะในโอกาสต่างๆ และการพูดหรืออ่านภาษาไทยอย่างชัดเจน ถือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนสืบไป”

“สำหรับปีนี้เป็นที่น่าภูมิใจที่เยาวชนและสถาบันการศึกษายังเล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยในรอบคัดเลือกจากทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๔,๒๐๐ คน จาก ๖๖๐ สถาบัน และได้ตัวแทนแต่ละภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน ๕๕๐ คน จาก ๒๘๐ สถาบัน แบ่งเป็นการแข่งขันอ่านฟังเสียง ๑๙๐ คน จาก ๑๙๐ สถาบัน และการประกวดมารยาทไทย ๓๖๐ คน จาก ๙๐ สถาบัน ซึ่งเชื่อว่าผู้ชนะเลิศจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” นายวิชา กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามการประกาศผล ได้ที่ ธนาคารธนชาต โทร.๑๗๗๐ หรือที่เว็บไซต์ www.thanachartcsr.com