เอสซีจี คว้ารางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ครอง 3 ปีซ้อน

นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รับมอบรางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2556” หรือ Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดังกล่าวมุ่งจุดประกายและกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืนสืบไป

Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013 จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ รางวัลดังกล่าวได้มาจากผลงานการวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย” ด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อ Corporate Brand Success Valuation หรือ CBS Valuation TM โดยจะทำการประเมินค่าและจัดอันดับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 5 ลำดับแรก ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย