เอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม Thailand Energy Award 2013 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโรงงานสีเขียว

นายอภิชัย เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัล Thailand Energy Award 2013 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ที่รณรงค์ใช้ 14 มาตรการประหยัดพลังงาน อาทิ การนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไอน้ำแรงดันต่ำ การพัฒนาการจัดเรียง Product Cooler เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน การเปลี่ยนใบพัดระบบหอหล่อเย็นใหม่ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนระหว่างการเปลี่ยนเกรดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 14% คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 3.5 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (Gwh) พลังงานความร้อน 133.8 เทราจูล (TJ) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 47 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รางวัล Thailand Energy Award 2013 จัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยยกย่องและส่งเสริมให้สถานประกอบการโรงงาน อาคาร และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน