คอนเซปต์ ทรี เปิดตัว Thai Thumb (ตั๊มไดรฟ์) ต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและยางพารา ครั้งแรกของไทย ต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บริษัท คอนเซปต์ ทรี จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Thai Thumb ((ตั๊มไดรฟ์) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพและยางพารา ครั้งแรกของไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพิ่มทางเลือกกลุ่มลูกค้า รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพและยางพาราอย่างต่อเนื่อง หวังสร้างจุดเด่น เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในเวทีผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสากล ต่อไป

นางณัฎฐยา อรรจนานันท์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท คอนเซปต์ ทรี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเชื่อที่ว่า กรีน ไลฟ์สไตล์” จะเป็นวิถีแห่งความยั่งยืนเพื่อให้คนและโลกอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและGadgets (Thumb Drive) ที่ย่อยสลายได้และโอกาสทางการขายของผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรมและสามารถนำงานวิจัยไปใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ บริษัทฯจึงได้นำผลวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและยางพารา มาผลิตเป็นสินค้าต้นแบบขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เคยได้รับข้อมูลเรื่องพลาสติกชีวภาพ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงในการใช้สินค้า จึงมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เลือกผลิต ตั๊มไดรฟ์ Thai Thumb” เป็นผลิตภัณฑ์นำร่องออกสู่ตลาดก่อน

“ผลิตภัณฑ์ “Thai Thumb” เป็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูล ขนาดบรรจุ 4 GB ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ออกแบบ โดยคนไทยและผลิตทุกอย่างในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพในเชิงพาณิชย์ เป็นความภูมิใจที่เกิดจากความร่วมมืออย่างเชื่อมโยงเป็นระบบจาก หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติค และบริษัทฯเอกชน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรกรรมยางพารา  และเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย”

นางณัฎฐยา อรรจนานันท์ กล่าวต่อไปว่า กลยุทธ์การทำตลาดของ “ผลิตภัณฑ์ “Thai Thumb” เน้นการทำตลาดแบบ B2B เพื่อองค์กรธุรกิจที่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะมีการวางสินค้าจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท คอนเซปต์ ทรี จำกัด www.concept-tree.net และ go-eco@concept-tree.net นอกจากผลิตThai Thumb แล้ว บริษัท ฯยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นภายใต้พลาสติกชีวภาพและยางพารา อาทิ กล่อง ไม้บรรทัด ปากกา ฯลฯ ออกมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่สนใจสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง