MBA online ที่ ABAC

ในปีนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีอายุครบ 35 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในนาม Assumption School of Business (ASB) ชื่อเสียงด้านการเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรการบริหารธุรกิจนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอยู่แล้ว และปัจจุบันเอแบคกำลังก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านไอที และหลักสูตรออนไลน์

เอแบคนั้นเพิ่งทำพิธีเปิดอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน จุดประสงค์ของการใช้อาคารนี้ก็เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับก่อตั้งให้เป็น Sunsite เป็นสาขาที่ 9 ของโลก และเป็นผู้แทนของ Cisco Networking Academy แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันเอแบคเปิดวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (College of Internet Distance Education) ขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการเชื่อมโยงหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษและมาเลเซีย และให้ผู้จบการศึกษาได้รับวุฒิโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้น

หนึ่งในบรรดาหลักสูตรออนไลน์ของเอแบคที่น่าสนใจและสอดรับกับกระแสเศรษฐกิจในขณะนี้อย่างมาก ก็คือ MBA in Entrepreneurship and Business Venturing ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เอแบคจับมือมหาวิทยาลัยในอังกฤษคือ University of Stirling ซึ่งมีชื่อเสียงด้าน Entrepreneurship อยู่แล้ว

รูปแบบหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ MBA ซึ่งต้องเรียน 6 วิชาหลัก 4 วิชาเลือก และทำวิทยานิพนธ์ ใช้เวลา 28 เดือน, Diploma ต้องเรียน 6 วิชาหลัก และ 4 วิชาเลือก ใช้เวลา 22 เดือน, และ Certificate ที่ต้องเรียนเพียง 3 วิชาหลักและ 2 วิชาเลือก ใช้เวลา 12 เดือน โดยผู้เรียนต้องมีวุฒิปริญญาตรี และคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0

การวัดผลการเรียนนั้น มีทั้งการสอบ การทำ case study การเขียน essay และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งนอกเหนือจากซีดีรอมและหนังสือที่ผู้เรียนจะได้รับแล้ว เอแบคได้จัดอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาคอยให้คำปรึกษาอีกทางหนึ่งด้วย นักศึกษาหลักสูตรทางไกลที่นี่จึงไม่โดดเดี่ยวเสียทีเดียว

หลักสูตรออนไลน์ที่เอแบคในปัจจุบัน

University Programme

Assumption University Management
MSc/ Postgraduate Diploma/ Postgraduate Certificate
UK university Business Information Technology
MSc/ Postgradute Diploma
UK university Entrepreneurship and Business Venturing
MBA/ Pg Diploma/ Pg Certificate
UK university Tourism and Travel Management
MSc/ Pg Diploma/ Pg Certificate
Malaysian university Business Administration
MBA

Website

www.eLearning.au.edu