TOT Academy กับเกมออนไลน์

เทรนด์ของธุรกิจเกมออนไลน์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดในประเทศไทยปัจจุบันคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มหันมาวางรากฐานการเข้าสู่ธุรกิจเกมออนไลน์ ด้วยการเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากร และสร้างฐานทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นอีกหน่วยธุรกิจที่ทำรายได้สำคัญให้กับทีโอทีได้ในอนาคต

โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จับมือกับ Tongmyong University of Information Technology ประเทศเกาหลี เปิดหลักสูตร 3D Online Game Development โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ Game Engine Programming และ Game Graphics ซึ่งเป็นการเรียนแบบอินเท็นสีฟทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันจันทร์ถึงศุกร์ วันละประมาณ 8 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร 1 ปี เปิดรับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนสาขาละ 30 คน รวมเป็นรุ่นละ 60 คน

สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันวิชาการ ทีโอที หรือ TOT Academy กล่าวถึงที่มาของการเปิดหลักสูตรนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านการผลิตเกมออนไลน์ กระทรวงไอซีทีจึงได้วางนโยบายในการเพิ่มทักษะ และสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านมัลติมีเดียให้มากขึ้นภายในปี 2549-2550 ขณะเดียวกันจากการสำรวจความต้องการของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ก็พบว่า 85% มีความสนใจเข้าสู่อาชีพ Game developer จึงเห็นความเป็นไปได้ทางการตลาดว่าเมื่อเปิดคอร์สแล้วจะได้รับความสนใจจากผู้สมัครจำนวนมาก

เหตุผลที่เลือกจับมือกับ Tongmyong University of Information Technology ประเทศเกาหลี เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเกมออนไลน์โดยเฉพาะ และเป็นสถาบันแห่งแรกของเกาหลีที่เปิดหลักสูตรด้านนี้ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 6 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันได้มีส่วนสร้างโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบเกมเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น บริษัท NC Soft และบริษัท Gravity ผู้ผลิตเกม Ragnarok โดยในปีแรกของการเปิดหลักสูตรนี้ก็จะมีอาจารย์จากเกาหลีมาสอนโดยตรง ส่วนปีต่อๆ ไปจะสอนโดยบุคลากรของทีโอที เอง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งไปศึกษาที่เกาหลี
ลักษณะหลักสูตรเป็นแบบอินเท็นสีฟใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี เปิดสอน 2 ด้าน คือ Game Engine Programming ที่เน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมเอ็นจิน ซึ่งเป็นหัวใจในการควบคุมการทำงานของเกม และด้าน Game Graphics เน้นเทคนิควิธีการสร้างกราฟิกต่างๆ ที่ใช้ในเกมออนไลน์ นักศึกษาที่เลือกเรียนแต่ละด้านจะเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 9 เดือน หลังจากนั้นจะต้องเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อทำโปรเจกต์สร้าง 3D Online Game ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของหลักสูตร

ทางด้าน ดร. Jung-In Kim ผู้อำนวยการ Tongmyong Institute of Information Technology (TIIT) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LOTS Interactive จำกัด กล่าวว่าขนาดของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ทั่วโลกคาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันในตลาดก็มีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในเรื่องการพัฒนาเกมออนไลน์ และยังขยายตลาดไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป นอกเหนือจากเอเชียด้วย TIIT ซึ่งทำหลักสูตรเกมออนไลน์มากว่า 6 ปี จึงเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเกมที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง

สำหรับ TOT Academy เกิดขึ้นจากศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ในตอนแรกเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคและวิชาการด้านโทรคมนาคมสำหรับบุคลากร ทีโอที ต่อมาเปิดรับฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีการสมัครเข้ามาเรียนจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะหลักสูตรด้าน IP Network, Basic Technique, Grounding System ต่อมาราว 2 ปีที่แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น TOT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Modern Telecom Management จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 8 แล้ว แผนการในอนาคตคาดว่าปีการศึกษา 2549 จะเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วมทำหลักสูตรกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3D Online Game Development Course

รับสมัคร: ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
สัมภาษณ์: 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2548
ระยะเวลาเรียน: 1 พฤศจิกายน 2548 – 30 ตุลาคม 2549
ค่าเรียน:
– คนไทย 6,000 เหรียญสหรัฐ
– ต่างชาติ 10,000 เหรียญสหรัฐ

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร: อังกฤษ
วุฒิการศึกษา:
– ประกาศนียบัตรจาก ทีโอที และมหาวิทยาลัย Tongmyong

Website

www.ragnarokonline.com