บรมราชาภิเษกเถลิงราชสมบัติ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคต รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป เป็นรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ในครั้งนั้นได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”