80 พรรษา วาระแห่งชาติ ของขวัญแด่ในหลวง

การเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดเป็นวาระแห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดงานการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ตามที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้เสนอเป็นวาระแห่งชาติให้รัฐบาลพิจารณา

งานเฉลิมฉลองจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2549 – 5 ธันวาคม 2550 โดยรัฐบาลจะขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน เน้นให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ด้วยการสร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคีในชาติ

ภายหลังมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รัฐบาลได้แต่ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีองค์ประกอบ คือ คณะที่ปรึกษา มีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเป็นประธาน และคณะกรรมการ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

สำหรับกรอบการดำเนินงานจัดงานนั้น อยู่ภายใต้การประสานงานของสำนักนายกรัฐมนตรี และเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ พิจารณา โดยงบประมาณดำเนินการนั้นในเบื้องต้นกำหนดไว้ 400 ล้านบาท จากงบกลางปี 2550 สำหรับการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธี นอกจากนี้รัฐบาลยังพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการพิเศษ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ