Wednesday, April 17, 2024
Home Tags ชุมชนกุฎีขาว

Tag: ชุมชนกุฎีขาว

ไทยเบฟ ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน กับ “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัด โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ขับเคลื่อนการเรียนรู้ คัดแยก และการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืน สู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมี “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล” เป็นสถานีต้นแบบเรื่องการคัดแยกขยะสู่การรีไซเคิล ที่เป็นการต่อยอดลงมือปฏิบัติจริง สร้างรายได้และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับผู้บริโภคระดับในครัวเรือน วัด โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน ล่าสุด...