Wednesday, February 21, 2024
Home Tags ทีพีบีไอ

Tag: ทีพีบีไอ

“ฟู้ดแพชชั่น” Go Green! เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งสำหรับเดลิเวอรี่เป็นกล่องชานอ้อยทั้งหมด

ฟู้ดแพชชั่นเปลี่ยนมาใช้กล่องชานอ้อยและถุงพลาสติกที่ผลิตจากขยะรีไซเคิล เมื่อส่งอาหารเดลิเวอรี่ / จำนวนออร์เดอร์เดลิเวอรี่สูงถึง 35% ของจำนวนออร์เดอร์ทั้งหมด / ปี 2563 บาร์บีคิว พลาซ่าจะเพิ่มฮับส่งอาหารเป็น 50 สาขา และเพิ่มเมนูเฉพาะเดลิเวอรี่อีก 50 เมนู