Saturday, October 31, 2020
Home Tags ทุนการศึกษา

Tag: ทุนการศึกษา

“กัลฟ์” เปิดโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” สานฝันด้านการศึกษาแก่ผู้ป่วยพิการบนใบหน้า

มีคำกล่าวตั้งแต่สมัยโบราณว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ" เพราะฉะนั้น... สิ่งที่สำคัญที่สุดของวัยเด็กก็คือเรื่อง "การศึกษา" ที่จะช่วยส่งเสริมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้อย่างสมบูรณ์ ต่อยอดจากการดูแลสาธารณสุข การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กจึงเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการให้เด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการ หรือเด็กด้อยโอกาส ให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงด้านการศึกษาเหมือนกับเด็กทั่วไป ด้วยเหตุนี้เอง "กัลฟ์" หรือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโครงการ...