Tuesday, February 27, 2024
Home Tags มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Tag: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผนึกไอบีเอ็ม จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์เพื่อการเกษตรแห่งแรกของไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับไอบีเอ็มเปิดศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์เพื่อการเกษตร หรือ “ศูนย์สมาร์ทโซลูชั่นเพื่อการเกษตร” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะธุรกิจไอทีเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ในการนำการวิเคราะห์เชิงลึกหรืออนาไลติกส์ (Analytics) เข้าเสริมศักยภาพทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การนำความสามารถด้านอนาไลติกส์รวมถึงแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคลาวด์และอุปกรณ์สื่อสารพกพา เข้าต่อยอดโครงการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนชุมชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ ปัจจุบันมีข้อมูลที่ได้รับการสร้างขึ้นถึง 2.5 พันล้านกิกะไบต์ต่อวัน ความสามารถในการดึงและกลั่นกรองมุมมองเชิงลึกจากข้อมูลมหาศาลจึงเป็นปัจจัยพลิกเกมธุรกิจที่สำคัญ ขณะที่การเกษตรถือเป็นหัวใจของประเทศ โดยไทยมีประชากรภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 37.64 ของประชากรทั้งหมด1 มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งสิ้นร้อยละ 46.542 เฉพาะภาคเหนือมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรร้อยละ 30.64 แต่โดยรวมแล้วพื้นที่การเกษตรถึงร้อยละ...