Monday, March 4, 2024
Home Tags ราคาประเมินที่ดิน

Tag: ราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินรอบปี 2566-69 กรุงเทพฯ “ตารางวาละล้าน” ช่วงไข่แดงกลางเมือง

การประเมินราคาที่ดินโดย “กรมธนารักษ์” รอบก่อนในปี 2559-62 มีถนนเพียงสายเดียวที่มีราคาประเมินแตะ “1 ล้านบาทต่อตารางวา” คือ ถนนสีลม แต่มารอบปี 2566-69 ถนนหลายสายในกรุงเทพฯ ถูกปรับราคาประเมินขึ้นไปสู่ระดับ “วาละล้าน” โดยราคาประเมินรอบใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566