Sunday, June 26, 2022
Home Tags ลัดดากรุ๊ป

Tag: ลัดดากรุ๊ป

ลัดดา กรุ๊ป รุกธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีเจาะตลาด ตั้งเป้าขาย 1,200 ล้านบาท

ท่ามกลางวิกฤติอาหาร ตลาดผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรของประเทศไทยมีมูลค่าปีละกว่า 19,000 ล้านบาท ลัดดา กรุ๊ป องค์กรกลุ่มบริษัทด้านธุรกิจและบริการอะโกรบิสซิเนส ครบวงจรของคนไทยเติบใหญ่ด้วยก้าวย่างอันมั่นคง จนปัจจุบันขยายกิจการดำเนินงานเป็น 9 บริษัทในเครือครบวงจร ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร งานพัฒนาวิทยาการอารักขาพืช และเพิ่มผลผลิตการเกษตรของไทย งานวิจัยและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ บริการออกแบบและติดตั้งการจัดการระบบน้ำ การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ลัดดา...