Saturday, June 25, 2022
Home Tags อีบิสสิเนส

Tag: อีบิสสิเนส

ยกเครื่ององค์กรรอบ 60 ปี TCP ผุดหน่วยงาน “อีบิสสิเนส-ศูนย์บ่มเพาะ” ปั้นคนรุ่นใหม่

ในยุคที่ทุกอย่างในโลกกำลังถูก Disrupt ทุกคนต้องปรับตัว TCP องค์กรอายุกว่า 60 ปี เริ่มทศวรรษแรกในปี 2499 ก็ต้องปรับสู่การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ 5 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นให้รองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา