Sunday, December 15, 2019
Home Tags JOMO

Tag: JOMO

ตกหนักที่แบรนด์ เมื่อผู้บริโภคมีหลายโมเมนต์ เทรนด์ FOMO ยังแรง แต่ JOMO ก็กำลังมา

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 69 ล้านคน อายุเฉลี่ย 40 ปี เนื่องจากไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย หากดูโปรไฟล์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มแอ็คทีฟมีจำนวน 57 ล้านคน เป็นสัดส่วน 82% ของประชากร ทุกวันนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที