เทสโก้ โลตัส รุกโมเดลประชารัฐ จับมือกรมวิชาการเกษตร จัดงาน “ผัก ผลไม้ GAP ปลูกดี กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ที่เทสโก้ โลตัส”

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ผัก ผลไม้ GAP ปลูกดี กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน นี้ เพื่อส่งเสริมการใช้มาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ให้เกษตรกรไทย ยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของไทย ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค

เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรตามโมเดล เทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อผลักดันเกษตรกรที่ เทสโก้ โลตัส ทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด พัฒนาการบริหารจัดการในไร่และสวนเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยในปัจจุบันกว่าร้อยละ 35 ของเกษตรกรที่ร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว และมีเป้าหมายผลักดันให้เกษตรกรทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในอนาคต ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักและ ผลไม้ GAP ทั้งหมดกว่า 400 ชนิด ได้ที่เทสโก้ โลตัส ทั้ง 1,800 สาขาทั่วประเทศ นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าว

ภายในงาน ผัก ผลไม้ GAP ปลูกดี กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ที่เทสโก้ โลตัสจะมีการออกร้านจำหน่ายผักและผลไม้ GAP กว่า 40 ชนิด อาทิ ผักบุ้งจีน ต้นหอม ผักไฮโดรโพนิกส์ มะนาว มะม่วงมหาชนก กล้วย มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน มังคุด ปริมาณกว่า 5,500 กิโลกรัม โดยเกษตรกรจาก 9 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีกิจกรรมเจรจาทางการค้าระหว่างเกษตรกรผู้เพาะปลูกผักผลไม้มาตรฐาน GAP และเทสโก้ โลตัส ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร GAP เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 40 คน ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรไทยในปริมาณกว่า 150,000 ตันต่อปี และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนามาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัยและคุณภาพให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า การจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้า ประชาชนทั่วไป รวมถึงเกษตรกร ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และเลือกบริโภคผักและผลไม้ GAP อันจะนำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานวงการเกษตรไทยและมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส ผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดประมาณ 1,800 สาขาทั่วประเทศ โดยมีร้านค้า 5 ฟอร์แมตเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ได้แก่ พลัส มอลล์, เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาด และ เอ็กซ์เพรส โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ถึง 2 ช่องทาง คือ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ รวมถึงอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนเว็บไซต์ลาซาด้า ซึ่งมีสินค้ามากกว่า 8,000 รายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น

นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเกษตรกรไทยผ่านการซื้อผักและผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรปีละกว่า 150,000 ตัน นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสินค้าโอท็อปอย่างต่อเนื่อง