สหพัฒน์ เปิดติวเข้ม “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 19”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย-นายเวทิต โชควัฒนา รองผู้อำนวยการและกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 เพื่อส่งเสริมโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้ทบทวนความรู้กับอาจารย์และติวเตอร์ชื่อดัง รวม 39 ท่าน เน้นเจาะลึกเนื้อหา แนะแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ โดยจัดการสอนพร้อมกัน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งถ่ายทอดสดการสอนผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการอีก 800 แห่ง ใน 77 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายโอกาสให้นักเรียน ม. ปลายได้ทบทวนความรู้อย่างเท่าเทียมกัน