เอเชียซอฟท์ เผยผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เตรียมลุยตลาด

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส3ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส 2 ทั้งในด้านของรายได้จากการขายและบริการ รวมถึงผลขาดทุนสุทธิ ส่งผลให้เห็นแนวโน้มทางธุรกิจเริ่มกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้น

                                       ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ‘59 ไตรมาส 3 ‘58 เพิ่ม/ลด
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ 255.0 100.0% 247.1 100.0% 3.2%
ต้นทุนขาย (182.8) (71.7%) (194.6) (78.7%) (6.1%)
กำไรขั้นต้น 72.2 28.3% 52.6 21.3% 37.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (44.9) (17.6%) (23.2) (9.4%) 93.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (51.0) (20.0%) (63.4) (25.7%) (19.6%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (59.7) (23.4%) (108.7) (44.0%) (45.1%)

 

งบการเงินรวม ไตรมาส 3 ‘59 ไตรมาส 2 ‘59 เพิ่ม/ลด
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ 255.0 100.0% 188.3 100.0% 35.4%
ต้นทุนขาย (182.8) (71.7%) (155.3) (82.5%) 17.7%
กำไรขั้นต้น 72.2 28.3% 33.0 17.5% 118.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (44.9) (17.6%) (23.9) (12.7%) 87.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (51.0) (20.0%) (47.3) (25.1%) 7.9%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (59.7) (23.4%) (51.3) (27.3%) 16.4%

 

นอกจากนี้ รายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมลดลงจากปีก่อน 83.5% ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะตั้งด้อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการปรับโครงสร้างต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อสร้างศักยภาพความพร้อมในการเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ในปีหน้า

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บริษัทได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 102,469,254 บาท จากผู้ถือหุ้นด้วยมติเสียงข้างมาก99.77% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเดินหน้าไปสู่ผลกำไรที่จะเติบโตมากขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน