อมรินทร์ฯ เพิ่มทุนขายให้ “กลุ่มเสี่ยเจริญ” 47.62% มูลค่า 850 ล้านบาท

อมรินทร์พริ้นติ้ง แบกไม่ไหว หลังประสบปัญหาขาดทุนติดต่อกัน 2-3 ปี ประกาศเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น ขายให้บริษัท “วัฒนภักดี” ของกลุ่มเสี่ยเจริญ ถือหุ้นในสัดส่วน 47.62% มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท พร้อมเสนอผู้ถือหุ้นขออนุมัติผ่อนผันทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ ผู้บริหารยันไม่มีแผนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาดเกือบ 43%

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุน จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ นายปณต สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว ผู้ซื้อจะถือหุ้น 47.62% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

สำหรับสาเหตุของการเสนอขายหุ้นดังกล่าวนั้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ ประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 ของบริษัทมีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูง โดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 61 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จากการที่ในปัจจุบัน ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิตอลมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงเห็นว่า การที่บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีสถานะทางการเงิน และสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้

พร้อมกันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่า 10% ของราคาตลาดการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยกำหนดราคาหุ้นที่มีส่วนลด 43.11% ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อน

นอกจากนี้ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในการนี้ผู้ซื้อจะส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3 คน และไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มเสี่ยเจริญ ซื้อต่ำกว่าราคาบนกระดานเกือบ 43%

จากกรณีที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN ประกาศเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว ผู้ซื้อจะถือหุ้น 47.62% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่หุ้นละ 4.25 บาท นับเป็นราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ที่วานนี้ (24 พ.ย.) ปิดการซื้อขายที่ 7.45 บาท หรือต่ำกว่า 3.20 บาท คิดเป็น 42.95% ขณะที่ราคาซื้อขายวันนี้ (25 พ.ย.) อยู่ที่ 7.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท

ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000117860