“เสี่ยเจริญ” ซื้อหุ้น AMARIN 47% สยายปีกธุรกิจสื่อ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ..59 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 419,999,865 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 47.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เนื่องจากการที่บริษัทประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) วันที่ 30 ..59 ของบริษัทมีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูง โดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล การชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 61 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่าง ได้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จากการที่ในปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงเห็นว่าการที่บริษัทจะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายจะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้ พร้อมกันนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่า 10% ของราคาตลาดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยกำหนดราคาหุ้นที่มีส่วนลด 43.11% ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ก่อน

และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในการนี้ผู้ซื้อจะส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3 คน และไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

1_amarin