คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา เดินหน้าสร้างโอกาสการลงทุน เชื่อมความสัมพันธ์ไทย และเมียนมา เคลื่อนทุนไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาอุตสาหกรรม และสังคมต่อเนื่อง

ตามที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar) หรือ TBAM ได้จัดให้สมาชิกดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้คณะกรรมการชุดใหม่ปี 2560 ถือเป็นกลุ่มนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในเมียนมา สร้างโอกาส และพัฒนา ความร่วมมือในด้านต่างๆ ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์งาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่คอยช่วยสนับสนุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศเมียนมา

ด้วยความร่วมมือของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar) หรือ TBAM เป็นสมาคม และองค์กรของคนไทยเพียงแห่งเดียวในเมียนมาที่ได้จัดตั้ง และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักธุรกิจคนไทยที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมา เพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูล ความรู้ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย กฏระเบียบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมให้นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจลงทุนในประเทศเมียนมามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดผลของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ในฐานะคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อาทิ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านการสื่อสาร และการตลาด ด้านระบบการขนส่ง และด้านกฎหมาย เป็นต้น ต่างพร้อมกันเดินหน้าเพื่อสร้างกิจกรรม และส่งเสริมงานในรูปแบบต่างๆ รวมจำนวน 11 คน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อีก 1 คน อาทิ

 • คุณสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เมียนมา คอนครีท แอนด์ แอกริเก็ท จำกัด
 • คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

และกลุ่มบริษัท มาร์เชติ กรุ๊ป

 • คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนนักธุรกิจไทยหนึ่งเดียวที่ประจำอยู่ในประเทศไทย

 • คุณวุฒิชัย เสริมส่งสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • คุณยุวดี แท่นงาม ผู้อำนวยการ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เมียนมา จำกัด
 • คุณวิทิตา ถิระพร หัวหน้าสำนักงานผู้แทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณมนฑลีย์ เกียรติเทเวศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไวเอท มีเดีย (เมียนมา) จำกัด

และบริษัท ไรเฟิล มีเดีย จำกัด

 • คุณทศทิศ รอดประเสริฐ รองประธานผู้จัดการ และหัวหน้าแผนกการตลาด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขากรุงย่างกุ้ง

 • คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้จัดการ ประจำประเทศเมียนมา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • คุณรสสุคนธ์ คำหอมกุล ผู้จัดการ ประจำประเทศเมียนมา บริษัท เจเอเซีย โลจิสตกิส์ (เมียนมา) จำกัด
 • คุณชูชาติ เมฆตระการ ผู้อำนวยการ บริษัท เมียนมา ศรีสุบรรณ จำกัด

และเมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และเมียนมา ไอออนิก ลอจิสติกส์

โดยคณะกรรมการชุดใหม่เดินหน้ากำหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมทางการค้า และการลงทุน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกพันธมิตรของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมากว่า 160 บริษัท ทั้งในรูปแบบ ขององค์กร และธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยครอบคลุมทุกสาขาภาคธุรกิจ อาทิ ภาคการส่งออก ภาคสินค้า และการบริการ ภาคการเงิน และการธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง ภาคพลังงาน ภาคระบบการขนส่ง ภาคเทคโนโลยี และการสื่อสารมวลชน เป็นต้น เพื่อรองรับ และส่งเสริมความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ในฐานะศูนย์กลางการช่วยเหลือทางธุรกิจและนักธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จ

เกี่ยวกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar)

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทย ในเมียนมา และระหว่างภาคธุรกิจไทยกับภาคธุรกิจเมียนมา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักธุรกิจคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา

 • เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงานทั้งในเชิงข้อมูล และการความรู้ (Know-how)

การบริหารจัดการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 • เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 • เพื่อช่วยเหลือสังคมสู่การกระตุ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาให้เติบโตอย่างมั่นคง

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเป็นสมาคม และองค์กรของคนไทยเพียงแห่งเดียวในเมียนมาที่ได้จัดตั้ง และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเอกชนไทย และประเทศไทยโดยรวม