อนุกรรมการโอทีทีตอบรับข้อเสนอผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จับมือสร้างกติกาโอทีทีที่ชัดเจน เป็นธรรม และไม่เพิ่มภาระ หวังมาตรการส่งเสริมหนุนทุกฝ่ายเข้าระบบ

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า หลังจากการประชุมหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความกังวลเรื่องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย เช่น เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการโอทีทีไทย และโอทีทีจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มโอทีทีต่างประเทศยังไม่ถูกบังคับใช้โดยกฎหมายไทย

ทั้งนี้ในที่ประชุมสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและผู้ผลิตเนื้อหาไทย ได้เรียกร้องให้ สำนักงาน กสทช. มีกรอบแนวทางการกำกับดูแลบริการโอทีทีให้ชัดเจน และสนับสนุนการให้บริการโอทีทีแก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยครอบคลุม 2 ประเด็นหลักคือ

1. ให้มีการกำกับดูแลที่เท่าเทียมระหว่างผู้ให้บริการโอทีทีไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการโอทีทีสัญชาติต่างประเทศต้องมีการจดทะเบียน และมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย เช่น เรื่องการเสียภาษี เป็นต้น และ 2. การกำกับดูแลต้องไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ทั้งในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี เรื่องเนื้อหารายการ และเรื่องการโฆษณา เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการดำเนินตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลของ กสทช. ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างเคร่งครัด

“ผมยืนยันว่า การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในเรื่องบริการโอทีที นอกจากจะไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมแล้ว ยังเป็นการสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ เชื่อมั่นว่า ภายใต้กฎระเบียบของ กสทช. ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาปรับใช้กับบริการโอทีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที” พันเอก ดร. นที กล่าว